Różnica w bilansie wody” – to różnica pomiędzy wskazaniami głównych liczników wody MPWiK a sumą zużyć wody liczników indywidualnych w mieszkaniach.

  Woda rozliczenie 02

Rozliczenie różnic w bilansie wody wynika z Ustawy z dnia 7.06.2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. art. 6 ust 6. pkt. 3 oraz art. 26 ust. 3,:

 • art. 6 ust 6. pkt. 3  „właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody”
 • art. 26 ust. 3 „właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Bieńczyce” jako zarządca budynków wielolokalowych odprowadza opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na podstawie art. 27 ust. 1 tj w oparciu o wskazania wodomierza głównego MPWiK.

Oznacza to że faktury z MPWiK za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wystawiane są na podstawie odczytów z wodomierza głównego MPWiK a nie sumy wodomierzy indywidualnych.  
Wodomierze indywidualne mają za zadanie określenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, oraz służą jako podzielniki kosztów do rozliczeń powstałej różnicy w bilansie wody w budynku.

Według opracowań naukowców powszechnie występujące różnice między sumą odczytów indywidualnych liczników a wskazaniem wodomierza głównego mogą sięgać 10 % oraz wynikać z:

 • przecieków w instalacjach spowodowanych czynnikami technicznymi – awarie,
 • wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza – cieknące krany i spłuczki,
 • niejednoczesności odczytów wodomierzy na głównych ujęciach, (w przypadku naszej Spółdzielni ten czynnik nie ma dużego wpływu),
 • stosowania ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu (w przypadku naszej Spółdzielni ten czynnik nie ma dużego wpływu),
 • zaokrąglenia odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody w lokalu),
 • użycia spłuczek ciśnieniowych (powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego  wodomierza, pomiar może zostać zafałszowany nawet o 50%),
 • uszkodzenia lub ingerencji w wodomierz,
 • zapowietrzenia instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest na najwyższym punkcie instalacji,
 • zaniku ciśnienia dyspozycyjnego spowodowanego zadławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku lub lokalu, zarośniętą wężownicą w piecykach gazowych, zabrudzonymi sitkami wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody,
 • indywidualnego błędu wskazań wodomierzy, mieszczących się w granicach dopuszczalnego błędu.

W otrzymywanych przez Państwa rozliczeniach, celem weryfikacji odczytów zdalnych i faktycznych wskazań wodomierzy, Spółdzielnia podaje nie tylko ilość zużytej i rozliczanej wody w lokalu, ale również odczytane stany liczników.
W przypadku jakichkolwiek niezgodności faktycznego stanu wodomierza ze stanem odczytanym przez moduł radiowy, właściciel lokalu powinien niezwłocznie skontaktować się ze Spółdzielnią w celu ich wyjaśnienia. Niezgodności zostałyby dopiero ujawnione przy wymianie legalizacyjnej wodomierzy.
Zgodnie z § 24 i 26 Regulaminu rozliczania kosztów i przychodów oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali, różnica w bilansie wody występująca w budynku, rozliczana jest na poszczególne lokale udziałami wynikającymi z indywidualnego zużycia wody w danym lokalu.

Woda rozliczenie 01

Woda rozliczenie 03