Zasady zarządzania

Każda spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie Art. 1 ust. 3. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych”  ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

 

Struktura organizacyjna zarządzania zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni wynika natomiast z Ustawy Prawo Spółdzielcze (od art. 35 do art. 59).

 

Według tych zasad najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.

Zebranie to wybiera Radę Nadzorczą, która dokonuje wyboru Zarządu.

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością spółdzielni w ramach uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie oraz reprezentuje Spółdzielnię wobec władz i wszystkich instytucji.

 

Kompetencje powyższych organów Spółdzielni są następujące:

 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań kredytowych, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;
 10. uchwalanie zmian statutu;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 

Oczywiście statut spółdzielni może zastrzec do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach, które nie są w kolizji z obowiązującymi przepisami .

 

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
 2. nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, 
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 7. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.

Statut może zastrzec do zakresu działania Rady Nadzorczej jeszcze inne uprawnienia, ale nie mogą one kolidować z uprawnieniami Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi przepisami.

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych w Ustawie Prawo Spółdzielcze lub statucie innym organom Spółdzielni.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że podstawowymi organami są :

- Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym, a w szczególności podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni i decyzje o charakterze strategicznym oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

- Rada Nadzorcza jest organem stanowiącym i nadzorczym, a między innymi zatwierdzającym plany gospodarcze i finansowe oraz sprawującym nadzór nad działalnością Zarządu.

Zarząd Spółdzielni jest organem wykonawczym w ramach uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Spółdzielnię wobec władz i wszystkich instytucji.