§ 18.  [Sposób użytkowania instalacji elektrycznej]  
1. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:
 1)  być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,  
 2)  zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania,  
 3)  zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.  
2. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:
 1)  udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających właściciela budynku oraz dostawcę energii elektrycznej,  
 2)  przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,  
 3)  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania mieszkańców - niezwłocznie informować właściciela budynku,  
 4)  utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,  
 5)  utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,  
 6)  w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej - zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela o wystąpieniu zagrożenia,  
 7)  zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,  
 8)  informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,  
 9)  udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.  
3. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

§ 20.  [Zmiany instalacji]  
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.

§ 21.  [Zasady wykonywania robót remontowych]  
1. W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.
2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
 1)  zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,  
 2)  stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,  
 3)  stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,  
 4)  ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.

Użytkowanie instalacji elektrycznej

§ 52.  [Zasady korzystania]  
Instalacja elektryczna winna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z odbiorników energii elektrycznej, zgodnego z ich przeznaczeniem i warunkami założonymi w projekcie tej instalacji.

§ 53.  [Kontrola stanu sprawności]  
1. Właściciel budynku jest obowiązany do dokonywania okresowych kontroli stanu sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku.
2. Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.

§ 54.  [Warunki]  
Instalacja elektryczna w budynku nie może być użytkowana, jeżeli:
 1)  nie dokonano prób końcowych i jej ostatecznego odbioru,  
 2)  nie zainstalowano urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.  

§ 55.  [Obowiązki właściciela budynku]  
Do obowiązków właściciela budynku w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznej należy:
 1)  zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych,  
 2)  zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,  
 3)  zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,  
 4)  w razie zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, dla środowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli jej stanu technicznego,  
 5)  odłączenie z użytkowania instalacji elektrycznej w lokalach, w których w wyniku kontroli stwierdzono występowanie zagrożeń, o których mowa w pkt 4.