I Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok z dnia 5 lutego 2015r. K 60/13  Spółdzielnie mieszkaniowe - zasady uzyskania członkostwa i zasady zarządzania.

Zbadanie konstytucyjności następujących przepisów ustawowych:

art. 3 ust. 1 i 3,  171 ust. 6,  19 ust. 2,  art 26 ust. 1, art 27,  art 271, art 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy i art. 26 § 2 ustawy  Prawo spółdzielcze.

Wyrok z dnia 5 lutego 2015r. K 60/13

 

 

Wyrok z dnia 8 października 2015r. SK 11/13  Spółdzielnie mieszkaniowe - żądnie sprzedaży lokalu w drodze licytacji - zgodne z Konstytucją.

Wyrok z dnia 8 października 2015r. SK 11/13 

 

II Orzecznictwo w zakresie Prawa Spółdzielczego

WALNE ZGROMADZENIE
Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia spółdzielni nie wymaga ponownego zawiadomienia członków
Uzasadnienie zamieszczone od Strony 6.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2014-01-24, V CSK 113/13III Orzecznictwo w zakresie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA
Uprawnienie spółdzielni mieszkaniowej do samodzielnego dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2014-03-27, III CZP 122/13

UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, nie jest uprawniony do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i udziały właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., III CZP 77/10

WKŁADY MIESZKANIOWE
Art. 8 pkt. 3 USM jest niekonstytucyjny w zakresie w jakim upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 36/12IV Orzecznictwo w zakresie Ustawy o własności lokali

Koszty utrzymania balkonu obowiązki właściciela lokalu i wspólnoty mieszkaniowej
Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2008-03-07, III CZP 10/08