dostawa 2

Informacja dotycząca stworzenia w jednym miejscu całej obsługi mieszkańców poprzez wykonanie nadbudowy pawilonu technicznego w os. Kombatantów 1 – nie obciążając kosztami mieszkańców zasobów Spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” od początku jej działania posiada w os. Kombatantów dwie oddalone od siebie siedziby. Odległość pomiędzy biurami a działem technicznym wynosi ok. 350 m.


Mieszkańcy chcąc załatwić swoje sprawy w poszczególnych działach Spółdzielni muszą pokonywać pieszo tą odległość o każdej porze roku. Jest to bardzo uciążliwe z uwagi na stratę czasu załatwiania formalności oraz niekiedy trudne warunki atmosferyczne , szczególne w porze zimowej. Do Spółdzielni napływa coraz więcej jest interwencji mieszkańców dotyczących powyższych problemów.

Mieszkańcy są zdezorientowani, w której siedzibie załatwić konkretną sprawę i często pokonują tą odległość kilka razy. Rozdzielone siedziby Spółdzielni utrudniają również codzienną pracę wykonywaną przez pracowników, a niejednokrotnie wydłużają czas załatwienia poszczególnych spraw.
W biurach w os. Kombatantów 10 występuje również uciążliwość związana z brakiem połączenia wewnętrznego pomiędzy działem członkowskim i dziennikiem podawczym a działem administracyjnym i księgowością. Mieszkańcy załatwiający sprawy w tych działach muszą wychodzić na zewnątrz budynku aby przejść do innego działu.

Kolejne kontrole lustracyjne wykazywały w swoich protokołach i wnioskach konieczność poprawy warunków pracy pracowników biur w os. Kombatantów 10, gdzie pomieszczenia są zaadoptowane z trzech mieszkań i panuje ciasnota nie spełniająca norm. Również mieszkańcy załatwiający sprawy nie mają wystarczająco miejsca w pomieszczeniach między biurkami, a przez tę sytuację praktycznie nie możliwe jest spełnienie wymagań ustawy o ochronie danych osobowych.

Aby temu problemowi zaradzić już przed wydzieleniem się naszej Spółdzielni ze struktur SM „Hutnik” powstała koncepcja wykonania nadbudowy pawilonu w os. Kombatantów 1 aby obsługa mieszkańców odbywała się w jednym miejscu. Trzeba sobie uświadomić, że nasza Spółdzielnia jako jedyna z sześciu spółdzielni mieszkaniowych wydzielonych ze struktur SM „Hutnik” nie miała siedziby w jednym miejscu. Jednak z uwagi na potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych zaniechano tej nadbudowy, uznając, że zły stan techniczny budynków jest priorytetowy. 

Po niemal 23 latach intensywnego wykonywania remontów i termomodernizacji zasobów stan zasobów mieszkaniowych uległ zdecydowanej poprawie i dlatego powrócono do rozważenia sprowadzenia siedziby do jednego miejsca. Wobec wszystkich niedogodności związanych z tymi problemami Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza w roku 2014 ponownie rozważyli możliwość nadbudowy pawilonu w os. Kombatantów 1.
W założeniu tego przedsięwzięcia przyjęto, że: znaczną część przedmiotowej inwestycji pokryje sprzedaż dotychczasowej siedziby Spółdzielni w os. Kombatantów 10, a pozostałe koszty zostały by sfinansowane z działalności gospodarczej Spółdzielni, nie obciążając mieszkańców zasobów tymi kosztami.

Pomysł reaktywacji sprawy nadbudowy pawilonu w os. Kombatantów 1 został zaaprobowany przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2/VIII/2014 z dnia 05.02.2014r. o rozpoczęciu przedmiotowej inwestycji. Ze względów technicznych nadbudowa pawilonu będzie dotyczyć tylko części powierzchni pawilonu nadającą się do nadbudowy, co pokazano poniżej zaznaczając powierzchnię planowanej nadbudowy czerwoną linią.

Koncepcja Kombatantów 1 - mały

Obecnie Spółdzielnia posiada już prawomocną Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa Nr ustalająca  warunki zabudowy dla zadania inwestycyjnego:
 „Nadbudowa istniejącego pawilonu usługowego o jedną kondygnację na cele biurowe, na działce nr 311/3 obr. 2 Nowa Huta, w os. Kombatantów 1 w Krakowie”.
Następnym etapem jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zamierzamy umieścić na parterze tego pawilonu wszystkie stanowiska związane z bieżącą obsługą mieszkańców, w tym w zakresie:

  • spraw z tyt. rozliczeń opłat i windykacji należności, itp.,
  • spraw administracyjnych – administratorzy,
  • spraw technicznych – inspektorzy techniczni,
  • spraw technicznych – zgłaszania usterek – mistrzowie.

Mamy nadzieję, że wykonanie tego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do poprawy obsługi mieszkańców, którzy w jednym miejscu załatwią wszystkie sprawy dotyczące ich mieszkań lub innych  spraw osobistych.